تبلیغات
فاطمه احمدی - • f i x •

• f i x •

چهارشنبه 9 اسفند 1396 02:43 ب.ظ

نویسنده: fatemeh Ahmadi

https://surat.ertir.com/thumb.php?q=100&w=300&src=2013-08-13-07-08-45-3755.jpg
مـ ـ ـ ــن دخـ ـ ـتری هستــ ـ ــم
فاطمــ ـ ـ ـمه نـ ـ ـ ـ ـام
با رنـ ـ ـ ـگ و بـ ـ ـویی از بوشـ ـ ـ ـ ـهر

 با تمـ ـ ـ ــام تـــــوانـــ ـ ـایی ها و کاسـ ـ ـ ــتی ها
شاهـــ ـ ـ ــکار زنــ ـ ـ ــدگی خـ ـ ــود هسـ ـ ـ ــتم ...
پروفـ-->فعالـ نیسـ !
:)دیدگاه : نظـــــرات->
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 مرداد 1397 12:58 ق.ظ